CFP – Women’s Archive of Wales Annual Conference, 5-6 October 2019

 

 

 

 

 

 CALL FOR PAPERS 

22nd Annual Conference 

Saturday 5th October to Sunday 6th October 2019 

at St Fagans National Museum of History, Cardiff CF56XB

In partnership with St Fagans National Museum of History

Our conference provides a forum for anyone interested in

women’s history in Wales, whether academic or not, to present their work and receive feedback in a relaxed and friendly atmosphere. It is also an opportunity for members to network and socialise. 

Papers are invited on any aspect of the history of women in Wales for inclusion in the conference programme from historians, archivists and others interested in promoting women’s history in Wales. Proposals from new researchers and students will be especially welcome. As we are working in partnership with St Fagans National Museum of History this year, we would particularly welcome papers on the history of women’s arts and crafts and female artists. We welcome both English and Welshlanguage papers.

Papers can vary in length from 15 minutes to 45 minutes, though most will probably be in the region of 30 minutes. Contributors should send an abstract of approximately 150-200 words outlining the key themes to be covered. 

Submissions should be made by Friday 17th May 2019. 

Please email your abstracts or queries to: conference@womensarchivewales.org 

It should be noted that the Women’s Archive of Wales is a charity and members work voluntarily. Our money is drawn from members’ subscriptions and donations only, and for this reason we cannot usually offer expenses. In exceptional cases, and in order to promote contributions from students, a small contingency fund has been set aside. Please notify us as soon as possible should you wish to be considered for this. 

Thank you for your interest and we hope you will take this opportunity to contribute to our conference. 

Further details on our website: www.womensarchivewales.org 

 GALW AM BAPURAU 

22ain Cynhadledd Flynyddol 

Dydd Sadwrn 5ed i Ddydd Sul 6fed o Hydref 2019 

yn: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF56XB 

Ar y cyd â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 

Mae ein cynhadledd yn cynnig fforwm ar gyfer unrhyw un, boed academydd neu beidio, sydd â diddordeb yn hanes menywod yng Nghymru, i gyflwyno’u gwaith a derbyn adborth mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol. Mae’n gyfle hefyd i aelodau rwydweithio a chymdeithasu. 

Gwahoddir papurau ar unrhyw agwedd ar hanes menywod yng Nghymru i’w cynnwys yn rhaglen y gynhadledd oddi wrth haneswyr, archifyddion neu eraill sydd â diddordeb mewn hyrwyddo hanes menywod yng Nghymru. Caiff cynigion gan ymchwilwyr a myfyrwyr newydd groeso arbennig. Eleni, gan ein bod yn cydweithio gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, byddem yn croesawu papurau ar hanes celf a chrefft menywod ac artistiaid benywaidd yn arbennig. Gwahoddwn bapurau yn y Gymraeg a Saesneg. 

Gall papurau amrywio o ran hyd o 15 munud hyd at 45 munud, er y bydd y mwyafrif ohonynt tua 30 munud. Dylai cyfranwyr anfon crynodeb o tua 150-200 gair yn amlinellu’r prif themâu i’w trafod. 

Dylid anfon cynigion erbyn Dydd Gwener 17fed Mai, 2019. 

Anfonwch eich cynigion neu’ch ymholiadau trwy e-bost at: conference@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda. 

Dylid nodi bod Archif Menywod Cymru yn elusen a bod aelodau’n gweithio iddi’n wirfoddol. Daw ein cyllid o danysgrifiadau aelodau a rhoddion yn unig, ac felly ni allwn gynnig treuliau gan amlaf. Mewn achosion eithriadol, ac er mwyn hyrwyddo derbyn cyfraniadau gan fyfyrwyr, neilltuwyd cronfa fechan wrth gefn. Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl, os gwelwch yn dda, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer hyn. 

Diolch am eich diddordeb a gobeithio y byddwch yn achub ar y cyfle hwn i gyfrannu at ein cynhadledd. 

Ceir manylion pellach ar ein gwefan: www.womensarchivewales.org 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php